Disclaimer PDF Afdrukken

Algemene Voorwaarden Hay Webdesign

 

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Hay Webdesign.
 2. De contractpartij waarmee Hay Webdesign overeenkomsten afsluit zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
 3. Onder “opdracht” in deze Algemene Voorwaarden zal worden verstaan een opdracht van de opdrachtgever aan Hay Webdesign om een website te bouwen of te ontwerpen of in een website veranderingen aan te brengen, dan wel deze te beheren. Voor zover de aard zich daartegen niet verzet zijn de bepalingen welke betrekking hebben op een opdracht tevens van toepassing op andere prestaties welke met Hay Webdesign worden overeengekomen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten en zaken door Hay Webdesign en alle rechtsverhoudingen die in verband hiermee ontstaan tussen Hay Webdesign enerzijds en de opdrachtgever of derden anderzijds. Hun werking wordt door de enkele ontvangst van een afschrift door de opdrachtgever aanvaard. Zij blijven geldig totdat Hay Webdesign andere Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart of expliciet deze Algemene Voorwaarden intrekt.
 5. Indien de opdrachtgever zelf met algemene voorwaarden werkt, prevaleren bij onderlinge strijd de Algemene Voorwaarden van Hay Webdesign boven de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever. Iedere bepaling waarbij een recht van Hay Webdesign wordt beperkt of een verplichting aan haar wordt opgelegd is strijdig met deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk met wederzijds goedvinden rechtsgeldig worden afgeweken.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

 1. Een overeenkomst tussen Hay Webdesign en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Hay Webdesign een opdracht schriftelijk aanvaardt.
 2. In voorkomende gevallen kunnen partijen ook op andere wijze overeenkomen.
 3. Indien de tekst van de aanvaarding van de opdracht verschilt van de tekst van het aanbod van de opdracht, wordt de opdracht vermoed te zijn verleend conform de tekst van de aanvaarding, tenzij de opdrachtgever binnen 48 uur na de aanvaarding te kennen geeft dat de opdracht niet onder deze voorwaarden verleend kan worden.

 

Artikel 3: Rechten en verplichtingen van Hay Webdesign

 1. Hay Webdesign is gehouden de aan haar verleende opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 2. Hay Webdesign staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever. Alleen indien vooraf schriftelijk aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht zijn overeengekomen is Hay Webdesign gehouden om aanwijzingen van de opdrachtgever in acht te nemen; voor het overige verricht Hay Webdesign de opdracht naar eigen inzicht en zullen aanwijzingen slechts voor zover zij in dat kader passen worden opgevolgd.
 3. Hay Webdesign is niet gehouden na het leveren van de overeengekomen prestatie kosteloos onderhoud te plegen aan of instructies te geven met betrekking tot het onderhoud van de website, noch reparaties aan het geleverde te verrichten.
 4. De intellectuele eigendom van het door Hay Webdesign geleverde product dan wel het auteursrecht daarop berust uitsluitend bij Hay Webdesign en mogen niet worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 5. Hay Webdesign is verplicht tot geheimhouding van wat zij bij de uitvoering van de opdracht over het bedrijf van de opdrachtgever verneemt voor zover het vrijgeven van deze informatie voorzienbaar zou kunnen leiden tot schade voor de opdrachtgever.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hay Webdesign uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hay Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Hay Webdesign derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 4: rechten en verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om Hay Webdesign tijdig te voorzien van alle informatie welke Hay Webdesign behoeft om de opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 2. Indien niet anders is overeengekomen, levert de opdrachtgever aan Hay Webdesign alle teksten die gebruikt moeten worden digitaal aan als platte tekst. Tevens levert zij alle benodigde afbeeldingen digitaal aan. Deze aanlevering dient plaats te vinden binnen tien werkdagen na de totstandkoming van de opdracht aangeleverd. Indien een einddatum voor de opdracht is overeengekomen, verschuift deze tenminste met even zoveel dagen als de opdrachtgever in verzuim is op grond van dit artikellid.
 3. Indien Hay Webdesign buiten het voorgaande lid verzoekt om toezending van stukken welke verband houden met de opdracht, dan zal de opdrachtgever gehouden zijn, indien zij over de gevraagde stukken beschikt of kan beschikken, deze stukken binnen drie werkdagen aan Hay Webdesign kosteloos ter hand te stellen. Indien het kostbare werken betreft kan de opdrachtgever verlangen dat Hay Webdesign de stukken binnen twee weken na de uitvoering van de opdracht op kosten van de opdrachtgever retourneert.
 4. De opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of er bij het vervullen van de opdracht risico bestaat voor het maken van een inbreuk op enig auteursrecht of merkenrecht en licht Hay Webdesign bij gebleken risico daar tijdig en schriftelijk over in.

 

Artikel 5: Opzegging

 1. Partijen kunnen te allen tijde opzeggen.
 2. Indien de opdrachtgever opzegt, dan is hij niettemin gehouden een percentueel deel van de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden te voldoen. Bij opzegging binnen tien werkdagen na het tot stand komen van de opdracht is het percentage 10%; bij opzegging op een later tijdstip is het percentage 50%. Onverminderd het voorgaande is de opdrachtgever verschuldigd een deel van de bedongen vergoeding evenredig aan het deel van de werkzaamheden dat op de datum van opzegging al is verricht door Hay Webdesign. Ter bepaling van het tijdstip van opzegging als bedoeld in dit artikellid geldt de datum van ontvangst door Hay Webdesign van de schriftelijke opzegging door de opdrachtgever dan wel bij mondelinge opzeggingen de verzenddatum van de schriftelijke bevestiging van de opzegging door Hay Webdesign.
 3. Indien Hay Webdesign opzegt, dan is de opdrachtgever niet gehouden enig deel van de overeengekomen vergoeding te betalen, behalve in de gevallen genoemd in het volgende twee leden van dit artikel.
 4. Indien Hay Webdesign opzegt, terwijl de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen genoemd in het vorige artikel, dan is de opdrachtgever gehouden om 50% van de overeengekomen vergoeding te voldoen aan Hay Webdesign, vermeerderd met een naar evenredigheid berekend deel der vergoeding ziende op de al door Hay Webdesign verrichte werkzaamheden.
 5. Indien Hay Webdesign in geval van ziekte of overmacht de overeenkomst opzegt, dan zal de opdrachtgever slechts gehouden zijn een vergoeding naar billijkheid te voldoen voor al geleverde diensten of verrichte werkzaamheden. Partijen dienen dan met elkaar in contact te treden voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding. Deze vergoeding zal niet minder kunnen bedragen dan 10% van de bij de totstandkoming van de opdracht overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 6: Vergoeding en betaling

 1. Over alle in rekening gebrachte bedragen is de opdrachtgever BTW verschuldigd.
 2. Indien slechts een deel van de bedongen prestatie wordt geleverd om redenen welke toe te rekenen zijn aan Hay Webdesign, is de opdrachtgever slechts een evenredig deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. In alle andere gevallen is de gehele vergoeding verschuldigd. Dit artikellid geldt slechts buiten de gevallen waarin conform het vorige artikel wordt opgezegd.
 3. Hay Webdesign is gerechtigd 50 % van het te verwachten bedrag van de declaratie voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever, en nog eens 25 % een maand nadien. Langlopende projecten worden maandelijks gefactureerd.
 4. Declaraties van Hay Webdesign dienen te worden voldaan binnen twee weken na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op een door Hay Webdesign aan te geven bankrekening. Indien de opdrachtgever heeft aangegeven dat betaling plaats zal vinden door een derde, dan verleent de opdrachtgever aan Hay Webdesign het recht van substitutie ten aanzien van alle rechten die de opdrachtgever in die relatie heeft, en geldt jegens Hay Webdesign elk handelen of nalaten van die derde als verricht door de opdrachtgever.
 5. Voor elke declaratie van Hay Webdesign welke niet is voldaan binnen de vervaltermijn is de opdrachtgever terstond opeisbaar een bedrag ad € 500 (zegge: vijfhonderd euro) verschuldigd als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien na eerste aanmaning alsnog betaling volgt binnen vijf werkdagen, vervalt de verplichting genoemde vergoeding te voldoen.
 6. Verrekening van enig verschuldigd bedrag door de opdrachtgever is niet mogelijk. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. De vaste vergoeding is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 8. Indien er geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hay Webdesign.

 

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

 1. Hay Webdesign is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van opdrachtgever of derden geleden welke in verband staat met de opdracht, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendom, auteursrecht of merkenrecht. De opdrachtgever vrijwaart Hay Webdesign voor aanspraken van derden ter zake.
 2. Hay Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten of afbeeldingen op de website. Indien Hay Webdesign hierop zou worden aangesproken door derden, vrijwaart de opdrachtgever haar ter zake.
 3. In het geval dat de website door technisch falen niet meer bereikbaar is kan Hay Webdesign voor alle geleden schade daaromtrent niet aansprakelijk gesteld worden.
 4. In het geval dat alle overige overeengekomen producten of diensten niet op tijd geleverd kunnen worden kan Hay Webdesign voor alle geleden schade daaromtrent niet aansprakelijk gesteld worden.
 5. Indien schade ontstaat welke in verband gebracht kan worden met het niet naleven van de verplichtingen genoemd in artikel 4, is de opdrachtgever gehouden deze schade volledig te vergoeden.
 6. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen vier weken na het verrichten van de desbetreffende werkzaamheden bij aangetekend schrijven aan Hay Webdesign kenbaar te worden gemaakt. Reclames met betrekking tot de declaratie dienen binnen vier weken na de factuurdatum bij aangetekend schrijven aan Hay Webdesign kenbaar te worden gemaakt. Zo reclames niet op de voorgeschreven wijze tijdig zijn ingediend, staat tussen partijen vast dat de opdrachtgever daarmee afstand heeft gedaan van het recht te klagen.
 7. In geval van een terecht uitgebrachte reclame kan Hay Webdesign de declaratie aanpassen.

 

Artikel 8: Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Hay Webdesign is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Hay Webdesign en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Rechtbank te Roermond is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

 

 

Opgemaakt 8-8-2010   K.v.K. 50916947   BTWnr. NL 160060230B01